Hoge Raad van de KinderenTransgender Incognito Awareness BRP

Adultus Honoratus Beneficiair AHB

Eerstgeboren Enige Erfgenamen Beneficiairs AHB, beredderaars van de afwikkeling van de individuele, politieke interim geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en erkenning van niet-politieke, erfrechtelijke Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid levensloop planning Private Wealth Management voor de niet-politieke geboortegeregistreerde Beneficiairs AHB die niet in het politieke misbruik van de gemeentelijke inschrijving Basis Registratie 'Personen' Minor berusten.

Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC

Ordinaal Definitor

Ordinaal Definitor kwalitatief erfrechtelijk onderzoek vestiging erfrechtelijk levende competentie en AHB Attestatie Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid.


Vincent Zegel

Adultus Honoratus Beneficiair

Enige auteur - Ordinaal Definitor van de geautoriseerde CQV LLC AHB documenten voor kwalitatief onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van meetvariabelen voor de vestiging van de erfrechtelijk levende competentie en formulering van erfrechtelijke AHB Attestaties Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid.


Gevolmachtigde Vincent Zegel Suveran d'oeuvre

Mirthe Hoefsloot Sleper de Cloet AHB

Assistent Ordinaal Definitor HRK SAC AHB.

Beheer CQV LLC AHB Producties en AHB Autorisatie.

Adultus Honoratus Beneficiair Non Public.


Voor kwaliteitsdoeleinden werken wij uitsluitend schriftelijk per e-mail. Vermeld u a.u.b. uw SAC DPP AHB kenmerk in uw schrijven per e-mail aan ons. Indien u zich als 'autonoom' of 'soeverein' en onder andere met 'quantum language parse syntax grammar' (QLPSG technology) identificeert, wordt het gebruik van de HRK SAC AHB producties nadrukkelijk ontraden en verzoeken wij u dringend om u van het gebruik en misbruik van de HRK SAC CQV LLC Live Life Competence AHB Documenten te onthouden. HRK SAC AHB Documenten en producties worden niet geleverd zodra blijkt dat er geen sprake is van aantoonbare inhoudelijke affiniteit met het werk van Vincent Zegel/HRK SAC AHB. 


Hoge Raad

Het bestaande rechterlijke college dat zich Hoge Raad der Nederlanden noemt, is niet raadgevend en mag eventuele vexatoire rechtsgang niet aan het beginsel van de onaantastbare onvervreemdbare individuele rechten, menselijke waardigheid, proportionaliteit en subsidiariteit, toetsen.


Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC AHB is géén juridisch rechtscollege en houdt zich niet bezig met de BRP exploiterende, presumptieve commercieel-politieke gejuridiseerde veroordelingszekerheid en vonnis praktijk van de Hoge Raad der Nederlanden en de overige rechtscolleges.


Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC is Ordinaal Definitor van de AHB Documenten waarmee de niet-politieke Beneficiairs AHB, kwalitatief hun levende competentie vestigen. De enige kwalitatief levende competentie die volwassenen vestigen is het rijvaardigheidsbewijs met de CBR Attestatie. De commercieel-politieke klimaat doelen streven echter naar de totalitaire prolongatie van vermeende incompetentie en vermeende minderjarigheid door om reden van het commercieel-politieke 'klimaat' paradigma, naast de individuele rechten en individuele zelfbeschikking, nu ook de afschaffing van het individuele rijvaardigheidsbewijs en de individuele mobiliteit na te streven.


Volwassenen zijn in de rechtszaal niet ontvankelijk. Zij worden gedwongen om zich in de rechtszaal met de BRP identificatie als presumptief incompetente minderjarige 'personen' te legitimeren waarna zij aldaar niet meer worden gehoord en wegens vermeende incompetentie onder een door de rechter nader te bepalen dwang en/of strafvordering curatele en/of beboeting betalingsbewind worden gesteld van een advocaat.


Voorlezingen over de Apostille en de Legalisatie constructie oneigenlijk gebruik door derden van het blauwe Vincent Zegel HRK SAC DPP Diplomatiek paspoort en Nieuwsuur in gesprek met de President

van de Hoge Raad der Nederlanden

.

Nieuwsuur voorlezing geluidsbestand I

.

Nieuwsuur voorlezing geluidsbestand II

.


Digne AHB

De Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC beijvert zich om de individuele rechten en individuele private leefsfeer te beschermen tegen familiale, rechtspersoonlijke, publieke en/of privaatrechtelijke, bestuurlijk, commercieel-politiek georganiseerde uitsluiting, (medische) dwang, armoedeval en onteigening van zowel transgender EGI Beneficiairs AHB

als niet-transgender EGI Beneficiairs AHB

Het misbruik van de auteursrechtelijk beschermde CQV LLC (AHB) documenten, ontwerpen en beeldmerken van Vincent Zegel beheerd door HRK SAC (sinds 2017 tot en met heden) en de hetze die onbevoegde derde partijen, al dan niet in transgender incognito, vexatoir bij de Hoge Raad der Nederlanden, bij De Belastingdienst en in de massamedia hebben gegenereerd, is gebaseerd op het onterechte vermoeden dat Vincent Zegel/HRK SAC en/of familie, niet-transgender EGI zouden zijn.

Vincent Zegel/HRK SAC distantieert zich van uitsluiting, misbruik, discriminatie en onderdrukking van wie dan ook. Beneficiairs AHB zijn niet onderworpen aan belasting op afdrachten uit de hoofdsom van private, individuele geboorte,

familie- en overige trusts. 

Hoge Raad van de Kinderen

HRK SAC

Private Adultus Honoratus Beneficiairs AHB

en de massa media


1. Er worden kranten- en tijdschriftenartikelen en televisie uitzendingen gepubliceerd waarin zónder ons medeweten en zonder onze uitdrukkelijke toestemming, de strikt private producties van de Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC in verband worden gebracht met massale misleidende commerciële levelmarketing bijeenkomsten van woekerhandelaren die ons werk plagiëren en clandestien doorverkopen.


2. HRK SAC organiseert nooit bijeenkomsten.


3. Ook worden de massa media ingezet voor allerlei rollenspellen met onze AHB documenten en producties, bij wijze van AHB attestatie door acteurs die vóórwenden deskundigen, onderzoeksjournalisten en juristen te zijn.


4. Deze media actoren zijn lid van de strikt private besloten ledenvereniging De Vrijmetselarij en gebruiken veelvuldig de publiciteit om ten behoeve van de vrijmetselaarsloge waarvan zij lid zijn, op vertoon en presumptieve, vooringenomen negatieve bespreking

van onze CQV LLC AHB documenten in een media platform, televisie uitzending, krant of tijdschrift, een presumptieve AHB Attestatie (Loge initiatie) uit te beelden ten behoeve van hun Loge autoriteit door wie zij, als Loge lid, hun individuele geboorte trust laten afwikkelen.


5. De vooringenomen negatieve beeldvorming in de massa media over de werkzaamheid van niet-Loge leden, wordt uitsluitend in opdracht van een private Loge jury autoriteit vervaardigd en bevat derhalve geen enkele verifieerbare hoor- en wederhoor

journalistieke kwaliteit en zorgvuldigheidsnorm.


6. Vincent Zegel/HRK SAC AHB geven géén toestemming voor de vertoning van de strikt private HRK SAC AHB Producties en CQV LLC AHB Documenten, ontwerpen en beeldmerken in televisie uitzendingen en publicaties van de massa media.


7. Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC is Ordinaal Definitor voor de vestiging van de levende competentie van de Beneficiairs AHB.


8. De Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC beschrijft de gemeentelijke Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Personen exploitaties van de commercieel-politieke buitenstaander derde partijen en de gevolgen van deze niets en niemand ontziende BRP exploitaties onder schijn van wettelijk recht (regenboog) Color of Law, tijdens de afbouw van de klassieke verzorgingsstaat (Troonrede 2013).


9. Vincent Zegel/Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC had al dit doel vóórdat u een mening had. 


10. Vincent Zegel/Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC Digne AHB All rights reserved.

.

Wij wensen u en de uwen

van harte een versterkend,

troostend en moedgevend 

2024

.

Hoge Raad

.

Apostille voorlees versie 1

.

Canon De Ius Negativum

van de naoorlogse

EGI Wederopbouw

.

3 december 2023

Nieuwsuur in gesprek met Prof Mr Drs G

(Dineke) de Groot,

President

Hoge Raad der

Nederlanden

Geluidsbestand I

.

Massa media

.

Apostille voorlees versie 2

.

Gemeenten en de 

correspondentie met

de inwoners

.

3 december 2023

Nieuwsuur in gesprek met Prof Mr Drs G

(Dineke) de Groot,

President

Hoge Raad der

Nederlanden

Geluidsbestand II

.

De Zorgvuldige bewaring stempas activeert de Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid ten behoeve van de individuele niet-politieke levensloop planning Private Wealth Management Bij Koninklijk Besluit

De Wijzigingsakte BRP Minor is het verzoek van de Beneficiair AHB om de interim Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Personen, te wijzigen naar de onwrikbare overtuiging gender en competentie als geattesteerd  volwassene AHB

Het SAC Diplomatiek Paspoort is géén reisdocument; het bevat uw onvervreemdbare strikt individuele rechten en uw SAC DPP AHB documenten autorisatie kenmerk welke op uw private Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijke documenten wordt aangebracht.


De AHB Memori van toelichting aan de Koning, doet aangifte van vrijheids

beroving, kinderontvoering, dwangpraktijken, mishandeling en denigrerende bejegening ten gevolge van BRP Minor exploitaties op naam van de inschrijving gemeentelijke Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Personen, van de Beneficiair AHB.