Hoge Raad van de Kinderen

HRK | Begrippen


Uitleg van woorden en begrippen met behulp van Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap Erfrecht.


HRK 12 augustus 2020 - BEGRIPPEN


1. "Endlösung" is het oplossen / social fracking van het oorspronkelijke familieverband door een ultra vires, corporate interventie om de, in afstamming, enige Erfgenaam / eerstgeborene, van zijn of haar, individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap, af te scheiden en via datamining toegang tot het, diep verborgen vermogen / grondstof, te forceren.


2. De kinderen - Erfgenamen! weghalen bij de ouders en dus uit huis ontvoeren, betekent dat de betreffend handelende, corporate instelling - Derde Partij en zijn directies en personeelsleden, toegangstoezeggingen verkrijgen tot het surplus vermogen van de batige! individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap, van het in gijzeling genomen kind.


3. Het betreft de ultra vires verkregen transitie van natuurlijk recht naar Corporate Vrij Handelsrecht en Contractrecht UCC.


4. Wat willen de betreffende Derden aan bail - out ontvangen; wat is het geldbedrag waarvoor je je kinderen vrijkoopt?


5. De voorwaarden die de Derden Partijen stellen aan een eventuele handelsovereenkomst is vaak terug te lezen in de stukken van de rechtbank.


6. Derde Partijen wensen dat de exposure met naam en toenaam, betreffende bedreiging, vrijheidsberoving, social fracking en datamining met naam en toenaam, via Facebook, gestopt wordt.


7. Een handelsovereenkomst kan pas tot stand komen als partijen het vertrouwen herstellen.


8. De partij die de kinderen heeft ontvoerd en gegijzeld, wil niet steeds geconfronteerd worden met de ontvoering en de gijzeling.


9. De partij die de eigen kinderen, terug naar huis wil halen, dient volgens vrij handelsrecht (Dieu et mon Droit) en contractrecht, de in punt 8. bedoelde partij, in alle rust de abductie te bevestigen, bijvoorbeeld alsvolgt:


(Aan: Instelling en Instellingstype), op datum: ............... om ......uur, heeft u, mijn geboortegeregistreerde kind(eren), uit huis gehaald en meegenomen.


Ik, (ouder van het(de) geboorteregistreerde kind(eren), heb de individuele Cestui Que Vie Geboorte trust nalatenschap, Beneficiair Aanvaard, hierdoor ben ik gevrijwaard van het direct en uit eigen middelen van bestaan, vereffenen van al uw vorderingen en aanspraken, welke u middels diagnostiek en behandeling, hebt opgevoerd tijdens de activatie van de afwikkeling van de individuele batige! Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.


De activatie van de afwikkeling van de batige! Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap is gepromulgeerd onder de naam: CORONA.


Het betreft de activatie van de kroning van de enige Erfgenaam.


De activatie bestaat uit twee fasen:

1. scheiden (SOLVE)

en

2. verenigen (COAGULA)


Uw kind-Erfgenaam - uithuisplaatsingsdaad, vat ik op, als een uitnodiging uwerzijds, om het settlement van de individuele batige! Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap van alle gezinsleden, op basis van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding, te activeren.


10. Voor het vrijkopen van de kinderen - Erfgenamen, is een gunstig handelsklimaat eerste vereiste.


11. De wederzijdse staat van beschuldiging is contra-productief voor een wederzijds, gunstig handelsklimaat en dient, in het belang van de vereniging / coagula, te worden gestaakt.


12. Ik, de ondergetekende heb de nalatenschao Beneficiair Aanvaard, en verzoek u mij een lijst te sturen van alle met betrekking tot uw instelling, diagnostiek en behandeling direct belanghebbenden, voorzien van de voor u, relevante, actuele financiële waarden, schriftelijk aan mij toe te zenden.


13. Ik, de ondergetekende, heb niet-politieke vereffeningsplicht.


14. Ik, de ondergetekende, voldoe aan mijn vereffeningsplicht als enige, per stirpes Erfgenaam, door de batige nalatenschap, Beneficiair te Aanvaarden en de aanvaardbare Derde Partijen op te sporen, te erkennen en in de financiële afwikkeling van de nalatenschap, te betrekken.


15. Erkenning geschied door toevoeging middels de door de enige Erfgenaam, geratificeerde Promissory Note.


16. Door de uithuisplaatsing van mijn kinderen heeft u mij in kennis gesteld, dat u wenst te worden aangemerkt als aanvaardbare en erkende Trusted Third Party.


17. Teneinde u, als Trusted Third Party, in de gelegenheid te stellen, de ondergetekende Erfgenaam, met zijn/haar natuurlijke (kinderen) en financiële vermogen te verenigen, heb ik thans aan mijn vereffeningsplicht voldaan, door uw Trusted Third Party vordering, aanspraak, diagnose en behandeling, belang - toe te voegen middels Promissory Note.


18. Uw opgaaf wordt zorgvuldig, in de Promissory Note van de Erfgerechtigde Kinderen, gespecificeerd en vastgelegd.


19. Het gunstig handelsklimaat wordt wederzijds gecreëerd, door wederzijdse schriftelijke inventarisatie.


20. De handelsovereenkomst dient het verenigings - coagula doel: kinderen terug naar huis.


21. Na vereniging - coagula, gaat het Ministerie van Financiën - moederbedrijf over tot het, via De - corporate - Belastingdienst, overmaken van een aanvullende tijdelijke voorziening ad. 4000,- vrij besteedbare economische waarde, op de bankrekening van alle meerderjarige en minderjarige, bij onderhavige handelsovereenkomst, direct betrokken Erfgenamen, per maand.


22. De Erfgenaam erft, uit de geboorte trust nalatenschap, afgezonderd privaat vermogen (APV) en vermogensbeheer bij de Fiduciary bank.

................

Uit: Contourschets identificatie en inventarisatie van vorderingen, aanspraken van Trusted Third Parties, ten behoeve van de afwikkeling van de individuele batige! Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap, samengesteld door het Centraal Bureau van de Statistiek van de Hoge Raad van de Kinderen, CBS-HRK.

CONTACTGEGEVENS

Depopulatie is de ultra vires interventie door commerciële corporaties, opererend als vermeende regering en vermeend publieke voorzieningen, teneinde de transitie van de natuurlijke levensverbanden, gedwongen om te zetten naar een handelsovereenkomst UCC.


No Consent - No Contract

#cestui_que_vie_handel_met_voorkennis


..................

Onderzoekskamer van de Hoge Raad van de Kinderen

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE PRIVATE CQV LLC  KENNISOMGEVING VAN VINCENT ZEGEL TOEGANKELIJKALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger

CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel

Hoge Raad van de Kinderen