Hoge Raad van de Kinderen

HRK | Openbaar

aanklagerDE WETSOVERTREDENDE OVERHEID HEEFT DE VORMING VAN EEN INTEGERE OVERHEID VEROORZAAKT


EINDE DIEU ET MON DROIT: VACCINATIE PRODUCENTEN EN AANDEELHOUDENDE MINISTERS; OOG OM OOG TAND OM TAND MACHTSMISBRUIKENDE LOKALE POLITICI EN FUNCTIONARISSEN


Voor functie bekleders geldt, dat hij of zij in staat moet zijn om volgens functiegerelateerde integriteits vereisten aan specifieke problemen te werken zonder belangen van private aard in de uitvoering van de werkzaamheden, te betrekken.


"Zich gedraagt zoals een goed functionaris betaamt, zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar is en niets zal doen dat het aanzien van de functie schaadt."


UVRM

Artikel 21 - Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.


BESTUURDER

"Een ambtenaar, bestuurder of volksvertegen- woordiger zweert door de eed of gelofte af te leggen dat hij:


- trouw is aan de Koning en de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;niet direct of indirect in welke vorm dan ook valse informatie heeft gegeven voor het verkrijgen van de aanstelling;


- voor het verkrijgen van de aanstelling niemand iets heeft geschonken of beloofd en dat ook niet gaat doen;voor het verkrijgen van de aanstelling van niemand giften heeft aanvaard. En dat hij aan niemand beloften heeft gedaan en dat ook niet gaat doen;


- plichtsgetrouw en nauwgezet de taken vervult en zaken die hem uit hoofde van de functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim houdt voor anderen dan de personen die hij ambtshalve op de hoogte moet stellen;


- zich gedraagt zoals een goed ambtenaar betaamt, zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar is en niets zal doen dat het aanzien van het ambt schaadt."


INTEGRITEIT

"Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegen-woordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. Maar minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit."


EINDE CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA 'DOOD EN VERLOREN OP ZEE' ACHTERSTELLING

Artikel 7 - Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.


--------


ARCHIEF | HRK 9 augustus 2020 - OPENBARE AANKLACHT

LUISTER naar Hannah Arendt’s laatste speech. Whenever you find yourselves on the majority it’s time to pause and reflect!


https://youtu.be/wmBSIQ1lkOA


YOU ARE GUILTY OF CRIMES AGAINST HUMANITY IF YOU DO NOT REFLECT!CONTACTGEGEVENS

REFLECTIEVE DOCUMENTATIE


Modernisering zedenwetgeving - Rijksoverheid

www.rijksoverheid.nl › rapporten › 2019/01/24 › Mod...


24 jan. 2019 - Schuld aanranding/-verkrachting. Onder de huidige wetgeving moet het slachtoffer aantonen dat er sprake was van dwang: het opzettelijk ...    


PDF BESTAND DOWNLOADEN


Aanvullende reflectieve documentatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/integriteit-overheid

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE PRIVATE CQV LLC  KENNISOMGEVING VAN VINCENT ZEGEL TOEGANKELIJKALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger

CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel

Hoge Raad van de Kinderen