HOGE RAAD VAN DE KINDERENEerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen

ONLINE TUTORIAL GUIDE | OFFICIËLE GIDS ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN :

OVER 


De Hoge Raad van de Eerstgeboren

Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK),


is de hoogste instantie in Nederland in het gezagsgebied van recht zonder Cestui Que Vie (geboortedata) handel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en/of politiek georganiseerde strafbare feiten en/of industriële belangenverstrengeling ten gevolge van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en/of overeenkomstig en/of vergelijkbaar met de definiëringen van de R.I.C.O Act Law.  

KERN van de (vermeende) Capitis Diminutio Maximale aansprakelijkheid beperkingen van de Staat der Nederlanden Corporatie ultra vires ten koste van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, zijn de exoneraties tussen handelspartners.


LEES HIER HET EXONERATIE ARREST HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

HRK

De Hoge Raad van de Kinderen beoordeelt hoe de feitenrechter de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) / Verloren en dood op zee – presumptie heeft toegepast en door middel van vonnis en jurisprudentie, maatschappelijke gangbaarheid tracht te verlenen uitsluitend tot schade en verlies van de enige per stirpes erfgenaam van de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

ALLE ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN OP EEN RIJ 

CQV LLC LIVE LIFE COMPETENCE ORGANOGRAM

BEVOEGDEN


De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK),


onderscheidt, ten aanzien van de geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie, twee soorten bevoegdheden:


1. Feitelijke bevoegden (de enige per stirpes erfgenaam), in het Engels: Durable Power of Attorney In Fact;


2. Vermeende bevoegden (de direct en/of indirect politieke en/of commerciële derde partijen zonder erfrecht), in het Engels: Presumed Power of  Attorney;


BRIEF AAN DE RAAD VAN STATE

CORONA CRISIS


De Hoge Raad van de Kinderen heeft geoordeeld dat de Corona crisis gebaseerd is op de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie


De Corona crisis representeert de economische belangen van commerciële winstbeogende derde partijen, waaronder de farmaceutische industrie, waarmee de vermeende (politieke) bevoegden, zoals ministers, op basis van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en de feitelijk nog niet-afgewikkelde geboorte trust nalatenschappen Cestui Que Vie van de Eerstgeboren Erfgenamen en alle, - met gebruikmaking van de, verplicht in de gemeentelijke basisadministraties geboortegeregistreerde kinderen; lucratieve handelscontracten hebben afgesloten. De aantasting van de Universele Mensenrechten, heet: handel onder dwang ofwel: Corona Racketeering.


Racketeering is niets ontziend winstbejag ten koste van de Universele Rechten van de Mens en is evenals handel met voorkennis, strafbaar.

.....

DOCUMENTEN


In verband met de Corona crisis uitgeroepen door de vermeende direct of indirect corporate - politiek bevoegden en de geaffileerde, commerciële derde partijen zonder erfrecht, zijn de hier vermelde documenten, meest actueel.Naar de

Algemene Volmacht voor de TrustBelastingdienst

SPOED VBA | PDF | VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, waarmee derde partijen, commercieel handelend op voorkennis van de Zuivere Aanvaarding-assumptie en de Cestui Que Vie Dead at Sea presumptie, kunnen worden betekent.

PROMISSORY NOTE PDF / WORD | BEGELEIDEND SCHRIJVEN PDF

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, waarmee claimende, vorderende en eisende derde partijen zonder erfrecht, kunnen worden betekent.  Vorderingen van Aanvaardbare beneficiaire derde partijen, worden aan de afwikkeling van de nalatenschap, toegevoegd.

HET CQV LLC SCHIKKINGSDOCUMENT

De vorderingen zijn onder dwang en met Cestui Que Vie voorkennis, door de Derde partijen zonder erfrecht, aan de Enige Erfgenaam opgelegd; de betalingen onverschuldigd.

CEDE MAIORI |  AANHOUDING VAN MENSENRECHTEN DOORKRUISENDE ZAAK

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, Halt en correct - document van de Hoge Raad van de Kinderen, waarmee de zaak van de, met Cestui Que Vie voorkennis handelende rechter, wordt aangehouden.