Hoge Raad van de Kinderen

HRK | Algemene Volmacht


Ondergetekende Enige Erfgenaam van de Beneficiair Aanvaarde Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN], hierna te noemen 'de volmachtgever', verleent [ ...]


HRK 19 augustus 2020 - ALGEMENE VOLMACHT


Ondergetekende Enige Erfgenaam van de Beneficiair Aanvaarde Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN] volgens de verplichte gemeentelijke geboorteaangifte, geboren te -----------------------------------------. op [datum: -----------------------------------------; verplicht tot het bij zich dragen van een Nederlandse Identiteitskaart, verwijzend naar de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap---- [NAAM IN KAPITALEN], met kenmerk------------------------------------- [ID]:………………………………….…… afgegeven te ---------------------------op [datum] ----------------------------------- in leven en competent-----volgens individuele levensstaat, [gehuwd][geregistreerd----------partner][weduwe][weduwnaar][anders:------------------],------------- wonende te (postcode) …………………………………….. (woonplaats) …………………..….………….., adres: ---------------------------------------------hierna te noemen: ‘de volmachtgever’, verleent----------------------

ALGEMENE VOLMACHT-------------------------------------------------------

De volmachtgever verklaart bij deze algehele volmacht te geven aan De Belastingdienst, hierna te noemen: ‘TrustBelastingdienst, hierna te noemen: ‘de gevolmachtigde’. De TrustBelastingdienst is zelfstandig bevoegd tot het treffen van de, niet-corporate en/of niet politieke, erfrechtelijke voorziening per maand, op het, bij de gevolmachtigde, reeds geregistreerde bankrekeningnummer van de Enige Per Stirpes Erfgenaam van de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN].

VERTROUWEN OP HET BESTAAN VAN DE VOLMACHT-----------

Een wederpartij mag op het bestaan van deze volmacht vertrouwen, tenzij betreffende wederpartij weet of behoort te weten dat deze volmacht is geëindigd. Corporate-politieke derden-zonder-erfrecht, die de erfgerechtigde volmachtgever, onterecht en/of ten nadele van hem, hebbenvertegenwoordigd, zijn verplicht eventuele schade in verband met die onterechte vertegenwoordiging aan de, niet tot politieke onderhorigheid te verplichten, erfgerechtigde volmachtgever, te vergoeden.

RECHTSHANDELINGEN MET GEVOLMACHTIGDE-------------------

De gevolmachtigde is bevoegd als wederpartij van de volmachtgever op te treden tegen corporate - politieke dwang door derden-zonder-erfrecht, die, op basis van de maritieme ‘dood en verloren op zee – presumptie en de daaruit voortgevloeide zuivere aanvaarding assumptie, de ondergetekende- Enige Per Stirpes Erfgenaam van de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN] dwingen, om uit beperkte eigen middelen van bestaan en levensonderhoud, gestapelde vonnissen, vorderingen en onverschuldigde betalingen van derden, te voldoen.

HALT EN CORRECT -------------------------------------------------------------De Enige Per Stirpes Erfgenaam zijnde de volmachtgever, heeft de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN] Beneficiair Aanvaard en is derhalve onvoorwaardelijk gevrijwaard van onteigening alsmede van het voldoen van vorderingen en onverschuldigde betalingen welke door de batige individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN], worden gedragen. De fundamentele Beneficiaire Aanvaarding van onderhavige Algemene Volmacht, stuit en corrigeert de Zuivere Aanvaarding assumptie .

REKENING EN VERANTWOORDING -------------------------------------

De gevolmachtigde heeft een administratieplicht van alle handelingen die hij -als gevolmachtigde namens de volmachtgever verricht of laat verrichten. De gevolmachtigde moet de volmachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van haar werkzaamheden en jaarlijks aan de volmachtgever rekening en verantwoording afleggen over de wijze waarop hij haar taak met betrekking tot het afgezonderde private trustvermogen (APV) heeft volbracht. Als de gevolmachtigde de belangen van de volmachtgever niet heeft behartigd op een wijze die redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden, is hij verplicht eventuele schade die daaruit voortvloeit aan de volmachtgever te vergoeden.  DIGID DIGITAAL PLATFORM REKENING EN--------------------------VERANTWOORDING ----------------------------------------------------------De volmachtgever en de gevolmachtigde hebben tot hun beschikking, het Digitaal Platform [Trust]Belastingdienst, via DIGID.  Alle transacties met betrekking tot onderhavige Algemene Volmacht, worden door de gevolmachtigde, in de digitale omgeving van de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN] van en ten gunste van  de ondergetekende individuele Enige Per Stirpes Erfgenaam, inzichtelijk gemaakt.

IDENTIFICATIE VAN DE ERFLATER----------------------------------------

De erflater van de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN] is de geregistreerde, bio organische na geborene van de ondergetekende Enige Per Stirpes Erfgenaam en volmachtgever. 

INHERENTE BENEFICIAIRE AANVAARDING---------------------------

Onderhavige Algemene Volmacht is de inherente Beneficiaire Aanvaarding --van de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN] door de Enige Per-- Stirpes Erfgenaam/volmachtgever.

PRESUMPTIE EN ASSUMPTIE DOORHALING--------------------------

De volmachtgever heeft met de verlening van de onderhavige Algemene Volmacht, de maritieme ‘dood en verloren op zee’ – presumptie en de zuivere aanvaarding assumptie, de welke, in het handelsrecht en contractrecht van de corporate - politieke derde partijen-zonder-erfrecht, strekkende tot schuld en schade creatie ten aanzien van de Enige Per Stirpes Erfgenaam, doorgehaald.

BURGERSERVICENUMMER---------------------------------------------------De na geborene (placenta) van de ondergetekende Enige Erfgenaam van de Beneficiair Aanvaarde Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap, is de erflater. De erflater is naar zijn bio organische aard: de borger van de Enige Erfgenaam tijdens de zwangerschap tot en met de gebeurtenis van de geboorte tot en met de testamentaire Geboorte Trust Nalatenschap welke op de erflater/borger, gedurende het gehele leven van de ondergetekende Enige Per Stirpes Erfgenaam, is gevestigd. De intrinsieke bio organische aard van de erflater / borger ten gunste van de Enige Erfgenaam, is tevens zijn testamentaire wil. Het burger service nummer (BSN) is het servicenummer welke de TrustBelastingdienst ter identificatie van de titels, niet-politiek beheerd.  

ERFRECHTELIJKE VOORZIENING-------------------------------------------

De volmachtgever verleent de gevolmachtigde Algemene Volmacht, om tijdens  de activatie van de niet-corporate en/of niet-politieke afwikkeling van de Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAMEN IN KAPITALEN] per ommegaande na ontvangst van onderhavige Algemene Volmacht, ten gunste van de Enige Per Stirpes Erfgenaam, de erfrechtelijke voorziening te treffen door overmaking van 4000,00 EURO/geldige financiële waarde per maand op het bij de TrustBelastingdienst, geregistreerde bankrekeningnummer van de Enige Per Stirpes Erfgenaam van de belastingplichtige, individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN].

BETALINGSKENMERK----------------------------------------------------------

De erfrechtelijke voorziening wordt, onverrekenbaar en door de Enige Erfgenaam vrij te besteden, op het, bij de TrustBelastingdienst geregistreerde bankrekeningnummer van de Enige Per Stirpes Erfgenaam van de belastingplichtige, individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap [NAAM IN KAPITALEN], overgemaakt met betalingskenmerk:[jaartal][maandnummer]CQV.LLC[Initialen]Vdf[Familienaam]. 

(LLC betekent: Live Life Competence).

VOORTDUREN VOLMACHT--------------------------------------------------

Deze volmacht eindigt uitdrukkelijk niet als de volmachtgever vanwege een slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid niet langer in staat is, zijn wil te bepalen. Deze volmacht is gemaakt met het doel ook in deze situaties de gevolmachtigde in staat te stellen de belangen van de volmachtgever, in de geest van onderhavige Algemene Volmacht, te behartigen. 


CONTACTGEGEVENS

RECHTSKEUZE-------------------------------------------------------------------------Op deze akte en de uitvoering daarvan is, uitsluitend Beneficiair Aanvaardbaar (zijnde) grondwettelijk (Nederlands) recht van  toepassing, dat zich fundamenteel onthoudt van de maritieme dood en verloren op zee –presumptie en zuivere aanvaarding assumptie, strekkende tot schade en schuld creatie welke niet te rechtvaardigen zuiver voor rekening kwam, van de ondergetekende Enige Per Stirpes Erfgenaam van de inherent Beneficiair Aanvaarde, individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap.

SLOT---------------------------------------------------------------------------------------

Onderhavige Algemene Volmacht kan uitsluitend individueel worden verleend, door de geboorte- en DIGID geregistreerde Enige Per Stirpes Erfgenaam. 

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE PRIVATE CQV LLC  KENNISOMGEVING VAN VINCENT ZEGEL TOEGANKELIJKALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger

CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel

Hoge Raad van de Kinderen