Hoge Raad van de KinderenCanonem De Ius Positivum

Beneficiair Adultus Honoratus

Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en erkenning van de feitelijke bevoegdheid van de geboortegeregistreerde kinderen die niet in de gemeentelijke inschrijving Basis Registratie 'Personen' Minor berusten.

Trust-Coöperatie Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC

In opdracht van Trust-Coöperatie Van het Huis Vincent Zegel

All rights reserved


BRP Minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus

=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057

=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus In Trust.

 

To Not Resign To The Municipality Subscription Basic Registration Presumptive Persons BRP Minor Ends All Color of Law Legal Appearances And Activates Canon 2124.


copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever. No liability, no assurance.


Sole Heir

Mountain Views

Uitslag

Fase 2

Gift

Winactie!


Voor de Enige Erfgenaam is er geen betere training denkbaar dan het negeren van de woekeraars en de valse woordvoerders met hun simulatie websites 


1. Een licht op de auteursrechtenschendingen ten aanzien van het unieke oeuvre van Vincent Zegel's erfrechtelijke Cestui Que Vie Live Life Competence CQV LLC documenten en zijn talloze verklarende teksten, in de achterkamertjes van social media platforms, door internet goeroes, sinistere beheerders en hun nader te noemen meesters.


2. De Coöperatie UA Hoge Raad van de Kinderen HRK Supreme Authority of the Children SAC werkt exclusief in opdracht van Vincent Zegel Suveran, Private Notary, auteur grondlegger en enige Origine van de Cestui Que Vie Live Life Competence - CQV LLC Acte de Présence-Affidavit erfrechtelijke documenten sinds 2017.


3. Na een intensieve proef periode is het werk van de auteur grondlegger meerdere malen vijandig overgenomen door op social media en in public relations, doorgewinterde agressief opererende derde partijen, die volgens een vast 'groom & seize' patroon, de samenwerking met de auteur grondlegger eerst hebben opgezocht en vervolgens eenzijdig hebben verbroken om een buitensporige woekerhandel met zijn geplagieerde en buitgemaakte werk te ontketenen bestaande uit publicitaire bondgenootschappen alsmede niet-erkende woordvoerderschappen, clandestiene bewerkingen en inhoudelijke richtingsveranderingen, exploitatie en distributie van zijn unieke CQV LLC geboorte trust paradigma met zijn karakteristieke woordherkomsten, zegels, beeldmerken en CQV LLC Diplomatieke Paspoorten, documenten ontwerpen en producties.


4. De proefperiode heeft als positief resultaat, dat de strategieën van politiek geïnfiltreerde derde partijen en lobbyisten, uitvoerig in kaart konden worden gebracht en dat de auteur grondlegger heeft kunnen observeren hoe er met de originele denkwijze van zijn werk wordt omgegaan, hetgeen ertoe heeft geleid dat er belangrijke juridische stappen konden worden gezet om zijn werk te behoeden voor verwatering en ontvreemding van zijn woordherkomsten, waarmee wordt beoogd om de manifestatie en individuele standing van de Enige Erfgenaam moedwillig te saboteren.


5. De Enige Erfgenaam is niet politiek en activeert de niet politieke afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap.


6. Nu de uitwassen van de auteursrechten schendingen gedetailleerd boven tafel zijn gekomen, heeft de auteur grondlegger de vrije beschikbaarheid van zijn werk over de gehele linie ingetrokken en is zijn werk uitsluitend nog als geauthenticeerde, ingebonden op gewaarmerkt papier gedrukte akten, via de webwinkel van de Hoge Raad van de Kinderen, te bestellen.


7. Geen enkele webwinkel van vermeend bevoegde derde partijen, heeft toestemming om het werk van de auteur grondlegger na te bootsen, te bewerken, te produceren, te exploiteren en te distribueren.


8. Ook de nabootsing en variaties op de naam: Hoge Raad van de Kinderen HRK Supreme Authority of the Children SAC, zijn stuk voor stuk door de auteur grondlegger, verboden.


9. Case Law -Default notice "HRM" 

Counterfeiting prohibited


10. Simulatie sites zijn websites, die zonder medeweten en toezicht en zonder schriftelijke, wederzijds getekende overeenkomsten met de auteur grondlegger Vincent Zegel, zijn werk 'gratis' aanbieden, bewerken en inhoudelijk van richting veranderen en zijn CQV LLC paradigma actief saboteren door tegen betaling, foutieve uitleg te verstrekken en daarbij privacygevoelige gegevens over de Enige Erfgenaam te verzamelen en te verwerken om ervoor te zorgen dat de Enige Erfgenaam zowel 'medisch' als fintech onderhorige blijft en/of wordt van vermeende bevoegden in vermeend openbare dienst handelend onder conflict van de openbare eed met de geheime eed van de SDG/WEF besloten afdelingen der Vrijmetselarij en geaffilieerde klassieke Orden waartoe niemand mag worden gedwongen te behoren. <


By

Vincent Zegel Suveran

All rights reserved

CQV LLC Private Notary


Archief - Press Releases - Iure Hereditario

Amsterdam 27 oktober 2021: BOSS/MAKER TIMES - Ronald Heister Public Relations BV over de eenzijdige samenwerkingsopzegging van de heer Heister met Monique Yvette HRK-SAC en Vincent Zegel Suveran auteur grondlegger HRK-SAC: "Auteursrechten niet schenden, productie stoppen, wij restitueren u uw betalingen."


By

Vincent Zegel Suveran. 

All rights reserved

CQV LLC Private Notary

Over het Transito (blauwe) CQV LLC Diplomatieke paspoort van Vincent Zegel Suveran.

Met het eerste blauwe CQV LLC Diplomatieke paspoort van / door Vincent Zegel Suveran. maakt u zich als Enige Erfgenaam kenbaar en corrigeert u het misbruik wereldwijd van de Universele Rechten van de Mens door als Enige Erfgenaam de drager van de 30 artikelen van de Rechten van de Mens te zijn. Tevens draagt u de track en trace codes bij u van de CQV LLC documenten waarmee u uw individuele geboortetrust nalatenschap Beneficiair heeft aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 


Beneficiaire aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving houdt in, dat u de beredderaar bent van alle op uw naam en naam assumpties, gevestigde testamentaire geboorte trust en trusts.


De geboorte trust nalatenschap van uw organische erflater / placenta is (zeer) batig en heeft een massief surplus waar allerlei derde partijen zonder erfrecht ostentatief ondermeer met de corporate political gepremediteerde c*rona crisis, achteraan jagen.


U oefent uw feitelijke bevoegdheid uit middels uw CQV LLC Creditor's Office en u bereddert zowel de debet als de credit zijde van uw individuele geboorte trust nalatenschap.


Er is alleen het één en ander te doen.


Het blauwe paspoort is aan te vragen bij Bureau Vincent Zegel

HET IN-TRANSITIE©CQV LLC-DIPLOMATIEKE-PASPOORT© 

Tijdens de transitie van public maritime fiction naar In Private Equity Value & Rules of Equity


VINCENT ZEGEL SUVERAN. WAARDENBUREAU PRIVATE NOTARY

BESTEL HET CQV LLC DPP IN ONZE WEBWINKEL


Vincent Zegel Waardenbureau

Private Notary - CQV-LLC Secretarie


Geautoriseerde HRK-SAC Producties Webwinkel HRK-SAC


Ook het In Transitie CQV LLC Diplomatieke Paspoort van de hand van de auteur grondlegger Vincent Zegel mag op geen enkele wijze digitaal worden bewerkt en geproduceerd en als een eigen uitgave van een simulatie website worden voorgesteld en doorverkocht. Drukkers die aan fraude en diefstal meewerken zijn als derde medeplichtige aan de overtreding van de hoofdaansprakelijke opdrachtgever, strafbaar. De hoofdaansprakelijke opdrachtgever is verplicht om de drukker in kennis te stellen dat de opdracht van de hoofdaansprakelijke opdrachtgever gebaseerd is op fraude en diefstal door de hoofdaansprakelijke opdrachtgever. Indien de hoofdaansprakelijke opdrachtgever verzuimt de drukker te informeren zal ook de drukker de hoofdaansprakelijke opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de schade.Alle schetsontwerpen en definitieve zegels van Vincent Zegel Suveran de auteur grondlegger, staan uitsluitend onder beheer van

de Coöperatie UA Hoge Raad van de Kinderen HRK

Supreme Authority of the Children SAC

in opdracht van de auteur grondlegger.  


Welkom op de website van de Hoge Raad van de Kinderen (HRK) - Supreme Authority of the Children (SAC).


De website is bedoeld om u te laten kennismaken met de begrippen uit het In Private taalgebied van de Private CQV LLC Documenten Complete van Vincent Zegel Suveran. 


De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK), Supreme Authority of the Children (SAC), is de hoogste instantie in het gezagsgebied van recht zonder Cestui Que Vie (geboortedata) handel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en/of politiek georganiseerde strafbare feiten en/of industriële belangen verstrengeling ten gevolge van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie overeenkomstig en/of vergelijkbaar met de definiëringen van de R.I.C.O Act Law.

In het politieke gezagsgebied dat volledig uit Cestui Que Vie handel met voorkennis en de kromspraak van de 12 presumpties van het Romeinse recht bestaat, overschrijft het Kabinet HRK-SAC met de Emerald Covenant Original Law of One, alle ministeriële verplichtingen van de politieke minister van het Cestui Que Vie trustverhandelende bedrijf dat zich naar een voormalig landsbestuur heeft vernoemd.


Vincent Zegel

     verklarende teksten       Vincent Zegel

Facebook

SAC | Facebook

.

KERN van de (vermeende) Capitis Diminutio Maximale aansprakelijkheid beperkingen van de Staat der Nederlanden Corporatie ultra vires ten koste van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, zijn de exoneraties tussen handelspartners. Heeft u gemerkt dat de meeste bedrijven u tutoyeren ? Wij doen er niet aan mee!


LEES HIER HET EXONERATIE ARREST HOGE RAAD VAN DE KINDEREN ◄

HRK

De Hoge Raad van de Kinderen beoordeelt hoe de feitenrechter de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) / Verloren en dood op zee – presumptie heeft toegepast en door middel van vonnis en jurisprudentie, maatschappelijke gangbaarheid tracht te verlenen uitsluitend tot schade en verlies van de enige per stirpes erfgenaam van de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

CEDE MAIORI 2 | Berisping Stuiting Correctie van de 12 Presumpties van de Roman Court ◄

CORONA CRISIS


De Hoge Raad van de Kinderen heeft geoordeeld dat de Corona crisis gebaseerd is op de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie


De Corona crisis representeert de economische belangen van commerciële winstbeogende derde partijen, waaronder de farmaceutische industrie, waarmee de vermeende (politieke) bevoegden, zoals ministers, op basis van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en de feitelijk nog niet-afgewikkelde geboorte trust nalatenschappen Cestui Que Vie van de Eerstgeboren Erfgenamen en alle, - met gebruikmaking van de, verplicht in de gemeentelijke basisadministraties geboortegeregistreerde kinderen; lucratieve handelscontracten hebben afgesloten. De aantasting van de Universele Mensenrechten, heet: handel onder dwang ofwel: Corona Racketeering.


Racketeering is niets ontziend winstbejag ten koste van de Universele Rechten van de Mens en is evenals handel met voorkennis, strafbaar. ◄

.....

plagiarism perpetrators

trust settlement simulation

privacy sensitive

data processing websites

index


These are copy cat third parties pretenders who continue offering clandestine falsified rogue productions, exploitation and distribution under false pretenses of the protected Iure Surrexi Hereditario Birth Trust Inheritance CQV LLC Vincent Zegel Suveran Paradigm and Creation from the

author founder, in breach of trust and without his consent.HET IN-TRANSITIE©CQV LLC DIPLOMATIEKE PASPOORT© 

Tijdens de transitie van public maritime fiction naar In Private Equity Value.

 


ZELFSTUDIE

CQV LLC VOORBEELD

DOCUMENTEN

BEVOEGDEN


De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK),


onderscheidt, ten aanzien van de geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie, twee soorten bevoegdheden:


1. Feitelijke bevoegden (de enige per stirpes erfgenaam), in het Engels: Durable Power of Attorney In Fact;


2. Vermeende bevoegden (de direct en/of indirect politieke en/of commerciële derde partijen zonder erfrecht), in het Engels: Presumed Power of  Attorney.


Begrippen preview:

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel Amicorum


WAARDEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ZIJN:


1 Sacred Law of One

2 In Private autonomy

3 Rechten van de mens

Supreme Authority

of the Children (SAC)

By

Vincent Zegel Suveran.

All rights reserved