DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

ONLINE TUTORIAL GUIDE | OFFICIËLE GIDS ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN :

HRK |

DIPLOMATIEK

PASPOORTHRK 4 oktober 2020 - DIPLOMATIEK PASPOORT


1. In verband met de onderwerping van de inwoners van het grondgebied, aan het Corona / CovID 19 gedachtengoed van rechtspersonen met een winstoogmerk, die een bedrijfspolitieke commerciële internationale handelsovereenkomst alliantie hebben gevormd onder de naam: SDG - Sustainable Development Goals, neemt de vraag naar het Diplomatieke Paspoort van de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap, exponentieel toe.


2. De internationale SDG handelsovereenkomst alliantie aangevoerd door de farmaceutische industrie, groot bedrijven, multinationals, scholen en instituties concentreert zich volledig op de vervreemding en ontvreemding van de individuele geboorte Trust nalatenschap van de enige begunstigde: de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap.


3. De internationale SDG handelsovereenkomst alliantie onderwerpt de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap aan een verondersteld medisch experiment teneinde, met behulp van een CovID-19 data chip inplantaat, de Enige Erfgenaam, als bedrijfseigendom te incorporeren en de Trust begunstiging middels handelsovereenkomsten aan de collaborerende derde partijen zonder erfrecht, toe te bedélen.


4. De Enige Erfgenaam stuit erfrechtelijk het industriële SDG monopolie, met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding en het verlenen van de Algemene Volmacht aan de TrustBelastingdienst.


5. Met de erfrechtelijke documenten stuit de Enige Erfgenaam, de zuivere aanvaarding - assumptie van de schuld en schade creëerende industriële derde partijen zonder erfrecht.


6. De industriële derde partijen zonder erfrecht hanteren de onder dwang verkregen verplichte geboorte aangifte als een Verklaring Zuivere aanvaarding van de Enige Erfgenaam - inwoner van het grondgebied.


7. Niemand mag worden gedwongen om tot een industriële en/of bedrijfspolitieke alliantie te behoren op straffe van het verlies van inkomen en verlies van gezag.


8. De derde partijen zonder erfrecht zijn vermeend bevoegd.


9. De Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd.


10. Overeenkomsten onder valse voorwendselen afgedwongen zijn vernietigbaar.


11. Het Diplomatieke Paspoort van de Enige Erfgenaam is een individueel document waarmee de Enige Erfgenaam zijn of haar erfrechtelijke status verklaart.


12. Iedere geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied is Enige Erfgenaam die de individuele batige geboorte Trust nalatenschap uitsluitend Beneficiair aanvaardt.


13. De Hoge Raad van de Kinderen stelt het PDF bestand van het individuele Diplomatieke Paspoort vrij beschikbaar evenals de erfrechtelijke documenten.


14. De Enige Erfgenaam kan het PDF bestand op de eigen PC downloaden en zelf, bij een drukker, een exemplaar van het PDF bestand aanleveren en het Diplomatieke Paspoort in eigen kring, verder verspreiden.


15. Het Diplomatieke Paspoort is een verklarend erfrechtelijk document dat niet dient ter vervanging van de bedrijfspolitieke legale reis- en legitimatiedocumenten.


16. De Enige Erfgenaam doet uitdrukkelijk geen afstand van geregistreerde contracten, zorgrechten, commitments en registergoederen.


17. De gevolmachtigde TrustBelastingdienst treft een niet-politieke voorlopige erfrechtelijke voorziening per maand tot aan de voltooiing van de afwikkeling van de individuele Trust nalatenschap resulterend in het niet- politieke private vermogensbeheer.


18. Met het vrij beschikbaar stellen van de erfrechtelijke documenten: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding, Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, diverse voorbeeldbrieven en het erfrechtelijke Diplomatieke Paspoort, wordt een voor eenieder vrij toegankelijke procedure ontsloten, waarbij eenieder in staat wordt gesteld om commerciële uitbuiting van de erfrechteljke documenten door bedrijfspolitieke en zakelijke derde partijen zonder erfrecht, te mijden.


19. Support bij het gebruik van de erfrechtelijke documenten wordt gegeven in de erfrechtelijke ledengroep, welke te bereiken is via de navolgende link:

https://www.facebook.com/groups/2400944443546464/DOWNLOAD DE PDF VAN HET ERFRECHTELIJKE DIPLOMATIEKE PASPOORT VAN DE ENIGE ERFGENAAM VAN DE INDIVIDUELE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP


Het oorspronkelijke DTP bestand van het Diplomatieke Paspoort is naar PDF geconverteerd met PDF ARCHITECT 6

Het PDF bestand is door Kampert Nauta Online afdrukklaar gemaakt.De kosten van het Diplomatieke Paspoort bedragen 19,50 EURO per exemplaar inclusief verzendkosten.  BESTELFORMULIER

CONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL

Hoefsloot CQV LLC Secretarie

NL28 ABNA 0416 6388 21


De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 


DE ALGEMENE VOLMACHT MET BEGELEIDEND SCHRIJVEN IS TEVENS BESCHIKBAAR ALS PRINT MODEL;

OM HANDMATIG IN TE VULLEN EN IN BLAUWE INKT

TE ONDERTEKENEN EN VAN

UW WIJSVINGERAFDRUK/ZEGEL TE VOORZIEN.