PERSVRIJHEID MAAR DAN ANDERS

.

Al zijn schriftelijke vragen heb ik voor Andreas Kouwenhoven van NRC Handelsblad schriftelijk beantwoord en niet één antwoord verwerkte hij in zijn artikel dat ook door andere kranten is overgenomen en verspreid.

.

Mijn antwoorden:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1380118062508025&id=100015295320644

.

Dit soort journalisten noemen monddood maken, shamen, framen en blamen "persvrijheid" en dit soort rechters bij de Hoge Raad van Hugo Grotius de piraat, noemen hun De iure belli ac pacis - kromspraak "rechtszekerheid".

.

De iure belli ac pacis is een boek van Hugo de Groot uit 1625. In dit boek wordt beschreven wanneer een staat of soeverein vorst het recht heeft om een andere staat of soeverein vorst aan te vallen, en op welke manier dat dient te gebeuren.

.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/De_iure_belli_ac_pacis

.

Wij noemen de persvrijheid van de black nobility NEP media: machtsmisbruik, laster en smaad en rechtszekerheid van de vermeende Hoge Raad der Nederlanden: veroordelingszekerheid.

.

Blijf bij de Bron

.

/

.

By

Vincent Zegel Suveran

All rights reserved

.

Andreas Kouwenhoven - NRC Handelsblad

.

Een journalist van een landelijke krant mailde het navolgende inquisitor:

.

De antwoorden zijn van mijn hand

.

1-Wat houdt de Hoge Raad van de Kinderen precies in? Waarvoor zet uw organisatie zich over het algemeen in?

.

1.1. Antwoord: Over het algemeen zet de Hoge Raad van de Kinderen zich in voor de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte trust nalatenschap in het bijzonder en voor de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap welke zonder activatie van de afwikkeling, algemener bekend staat als de Civiele Code ook wel bekend als de Dood en verloren op zee / DAS Dead At Sea en In Sea Dead (INSEAD) legale fictie waarbij de levende eerstgeborene door de politieke staat wordt beschouwd als was de (gemeentelijk) geboorte geregistreerde levende eerstgeborene, dood en verloren gegaan op de zee van de commercie; een maritieme politieke fictie waarbij "de Grondwet zo dood is als een pier" (citaat van wijlen Alex Brenninkmeijer) en de gemeentelijk geboorte geregistreerde, levende eerstgeborene, door de politieke staat gepremediteerd en bij de nimmer bewezen "Gratie Gods", als levende eerstgeborene wordt opgeofferd en onderworpen aan de meest walgelijke en mensonterende bedrijfsbelangen en vermeende veiligheidsvoorschriften van het industriële complex.

.

2-Op de website van de Hoge Raad van de Kinderen lees ik vooral over het geboortetrust waarbij mensen aanspraak zouden maken op een eigen trust. Hoeveel mensen heeft u inmiddels geholpen bij het aanvragen hiervan?

.

2.1. De levende eerstgeborene, is niet één van de velen, geen legioen, geen slaaf, geen som der delen, maar uniek individu met individuele onvervreemdbare erfrechtelijke titels welke zich niet voor een computer gegenereerd grafiekje lenen.

.

3-Hoeveel mensen hebben inmiddels hun geboortetrust ontvangen? Kunt u daar namen van delen?

.

3.1. U mag daarbij alle denkbare gegeven voornamen in gedachten nemen. De familienaam hoort bij de boedel van de geboorte trust nalatenschap welke door de Enige Erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving beneficiair wordt aanvaard.

.

3.2. De familienaam is een aan-name van de politieke staat waarmee de politieke staat het leven van de geboorte geregistreerde levende eerstgeborene en dat van de kinderen tiranniseert en ruineert, als was de gemeentelijk geboorte geregistreerde eerstgeborene een schuldslaaf, een onderhorige van denktanks en hun bedrijven.

.

3.3. Een landelijke krant, zoals bijvoorbeeld NRC Handelsblad, is een politiek-publiek/publicitair instrument terwijl de Hoge Raad van de Kinderen een strikt private niet-politieke organisatie is, welke instrumenten aanbiedt voor strikt privaat individueel gebruik.

.

3.4. De privacygevoelige gegevens hebben uitsluitend betrekking op een door de webwinkel van de Hoge Raad van de Kinderen, geverifieerd goedgekeurde transactie op basis waarvan de Hoge Raad van de Kinderen, auteursrechtelijk beschermde producties kan doen bezorgen.

.

3.5. Deze transacties geven echter geen enkele informatie over de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap. De Hoge Raad van de Kinderen beschikt niet over de resultaten van de strikt individuele afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap.

.

4-Waarom verkoopt uw organisatie ‘diplomatieke paspoorten’?

.

4.1. Antwoord: De diplomatieke paspoorten van de Hoge Raad van de Kinderen zijn door de auteur grondlegger gewaarmerkt en worden fysiek door een gespecialiseerde drukker vervaardigd. Net als de drukkosten van een krant zijn er aanzienlijke kosten verbonden aan de vervaardiging van het fysieke drukwerk van de Hoge Raad van de Kinderen. Dit wat betreft de verkoop.

.

4.2. Wat betreft de diplomatieke status. De legale fictie welke bekend is als In Sea Dead, ofwel: INSEAD een prestigieuze "business school for the world" waar onder anderen: CEO's, rechters, advocaten en ministers van financiën, worden opgeleid in het plegen van vertrouwensbreuk door het negeren van alle feiten des levens (facts of life; affidavits), die legale fictie is een waar oorlogsgebied.

.

4.3. In dat oorlogsgebied van commerciële belangen boven mensenrechten, genieten de Enige Erfgenamen die hun Affidavit van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van hun individuele geboorte trust nalatenschap naar de "over"heid hebben gestuurd, diplomatieke immuniteit.

.

5-Waarom rekent uw organisatie geld voor deze paspoorten en documenten om het geboortetrust aan te vragen?

.

5.1. Antwoord:

Zoals op de website van de Hoge Raad van de Kinderen te lezen valt, wordt het werk van Vincent Zegel Suveran geëxploiteerd, gedistribueerd en geplagieerd door onbevoegden die er niet voor terugdeinzen om zijn werk aan zijn toezicht te onttrekken en zijn digitale bestanden te misvormen en inhoudelijk van richting te veranderen; om reden daarvan worden er door de Hoge Raad van de Kinderen uitsluitend nog fysieke gewaarmerkte akten uitgegeven.

.

5.2. Ten behoeve van de betaling van de kosten welke aan de auteursrechtelijke bescherming en uitoefening van het vaderschapsrecht van de auteur grondlegger; de vervaardiging van de fysieke gewaarmerkte akten en aan de zorg voor de continuiteit, verbonden zijn, is het noodzakelijk om de producties van de Hoge Raad van de Kinderen tegen betaling aan te bieden.


6-Wie is Vincent Zegel en klopt het dat dit een pseudoniem is? Zo ja, waarom gebruikt deze meneer of mevrouw een pseudoniem?

.

6.1. Antwoord: Vincent Zegel is de Suveran van alles wat hij maakt. Hij is de auteur grondlegger van zijn CQV LLC documenten en producties en beheerder en beredderaar van zijn gehele oeuvre. Hij is geen "publieke persoon" maar een privaat levende eerstgeborene, die zijn schrijverschap in overeenstemming met zijn individuele leefsfeer en de vereisten van de daaraan inherente privacy, uitoefent en waarbij hij alle rechten aan zichzelf heeft voorbehouden.

.

7-Waarom is Vincent Zegel vertrokken bij Bossmaker?

.

7.1. Vincent Zegel is niet vertrokken bij Bossmaker.

.

7.2. Senior public relations (krant en televisie) media actor, de heer Ronald Franciscus Heister, mede directeur van Bossmaker, onderdeel van Ronald Heister Public Relations RHPR BV, gaf er de voorkeur aan om in het geheel géén inzage te geven in formele omzetcijfers behorende bij de commissie afspraken welke aan de samenwerking met de auteur grondlegger verbonden zijn.

.

7.3. Om de heer Heister van inzage in de formele omzetcijfers vrij te stellen, heeft de auteur grondlegger vervolgens een overeenkomst voor een vast bedrag per maand opgesteld teneinde werkkapitaal voor de Hoge Raad van de Kinderen - Supreme Authority of the Children te waarborgen.

.

7.4. Daarop heeft de heer Heister per 1 november 2021, de samenwerking met de Hoge Raad van de Kinderen HRK SAC van de auteur grondlegger Vincent Zegel Suveran, eenzijdig opgezegd.

.

8-Volgens een online verklaring die Vincent Zegel hierover heeft gedeeld, lag hier een financieel conflict aan ten grondslag. Voelt meneer Zegel zich financieel benadeeld door Bossmaker en zo ja, waarom?

.

8.1. Antwoord: Eén online verklaring zegt u? Nee dat zijn er vele geweest. Ook op Twitter staat een verklaring met draad, als vastgemaakte tweet.

.

8.2. Er is geen sprake van een financieel conflict als een exploiterende partij als Bossmaker-RHPR BV commissie afspraken wenst "na te komen" zonder echter daarbij de formele omzetcijfers te overleggen. Bossmaker-RHPR BV zegde een applicatie toe waarin door de auteur grondlegger zou kunnen worden ingelogd zodat de formele omzetcijfers konden worden getoetst maar aan de realisatie van de door hem toegezegde applicatie heeft de exploitant distributeur Bossmaker nooit voldaan.

.

9-Klopt het dat de ‘Hoge Raad van de levende Mensenkinderen’ zich van uw organisatie heeft afgesplitst omdat zij het oneens zijn met het feit dat uw organisatie de geboortetrust-documenten niet gratis ter beschikking stelt?

.

9.1. Antwoord: Neen, dit klopt niet. De vermeende "Hoge Raad van de levende Mensenkinderen" bestond nog niet toen mevrouw Roedelof als beheerder en de medebeheerder - auteur grondlegger Vincent Zegel samen, een zelfstudiegroep op Facebook met duizenden leden rond zijn CQV LLC documenten en talloze dagelijkse verklarende teksten van de auteur grondlegger Vincent Zegel, opbouwden.

.

9.2. De aanvankelijke toestemming voor het gebruik van zijn digitale bestanden was door de auteur grondlegger aan zijn dagelijkse toezicht op het gebruik ervan, gebonden. Deze toestemming is komen te vervallen op het moment dat de auteur grondlegger door de beheerder uit zijn zelfstudiegroep met zijn werk en duizenden leden werd verwijderd.

.

9.3. Nadat de auteur grondlegger door de beheerder uit de zelfstudiegroep is verwijderd, heeft de beheerder de gehele zelfstudiegroep verwijderd en is zij op haar eigen website domein met het werk van de auteur grondlegger en de duizenden leden van de zelfstudiegroep, voor zichzelf begonnen.

.

9.4. Het vermeend gratis door-distribueren van de documenten van Vincent Zegel, onder de naam: "Hoge Raad van de levende mensenkinderen" is niet gratis maar gekoppeld aan een web van betaalde coaching en tutorial dienstenplatforms, waarin het gebruik van de documenten zogenaamd wordt "uitgelegd".

.

10. Voorlopig besluit.

Als vraag 10 stel ik aan u, als journalist voor, om mij als auteur grondlegger eens te vragen wie de medisch geboorte geregistreerde tweede geborene is.

.

10.1. Ik zal u dan antwoorden dat dat uw placenta is met wie u tijdens de gehele zwangerschap en bij de gebeurtenis van uw ter wereld komen, de énige directe erfrechtelijke afstammingslijn had die er bestaat en dat is de navelstreng.

.

10.2. Uw placenta is de Erflater van uw individuele geboorte trust nalatenschap en deze nalatenschap moet u thans dringend Beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving gaan aanvaarden om uw leven, dat van uw geliefden en van de natuur, te redden.

.

By

Vincent Zegel Suveran

All rights reserved

.

SACRED LAW OF ONE:

RULE OF LAW OVERWRITE

Copyright © Alle rechten voorbehouden Vincent Zegel

CONTACTGEGEVENS

Hoge Raad van de Kinderen

De Grondwet is zo dood als een pier

.


Alex Brenninkmeijer

.

WAT ONTBREEKT ER NOG MEER AAN DE KRANTEN ARTIKELEN?

.

Onafhankelijke deskundigen die verklaren dat de individuele geboorte trust nalatenschap niet bestaat

.

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE WEBWINKEL VAN DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN VERKRIJGBAARALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


 DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten

Bureau Vincent Zegel